15Setembre2019

Sou aquí: Perfil del contractant

L'article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

El perfil del contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000,00 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 60.000,00 euros. Així mateix, és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d'obres de valor estimat superior a 50.000,00 euros i per a la resta, superiors a 18.000,00 euros.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació.

Podeu accedir al perfil del contractant de l'Ajuntament de Pals seguint aquest enllaç