26Agost2019

Sou aquí: Processos selectius ÀREES Registre Civil
Descarregar aquest arxiu (compareixença registre civil.pdf)

Formulari de certificació deslocalitzada

Formulari que dóna la possibilitat d’expedir automàticament (prèvia sol·licitud ) certificacions que donen raó de fets ocorreguts en altres municipis, naixement, defuncions, matrimonis. Sempre i quan  estiguin dintre del programa INFOREG  (aplicació informatitzada del registre civil) .

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER INSCRIPCIÓ D'UN NAIXEMENT

 1. Qüestionari per a la declaració de naixement (imprès groc que donen a l'Hospital).
  Omplert i signat pel pare i la mare.

 2. Certificat emès per l'hospital de no haver inscrit el nadó a cap Registre Civil.

 3. Llibre de família si el tenen. En cas contrari se'ls n'expedirà un.

 4. DNI dels pares. En el cas d'estrangers, passaport o permís de residència.

 5. Certificat de matrimoni, si s'escau, en el cas dels estrangers.
Escut de l'Ajuntament de Pals

Registre Civil i Població

Contacte:

Marissa Curanta Girona
Tel.: 972 63 61 61
Correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Jutge de Pau:

Pere Agustí i Bartrina 
Tel: 972 63 61 61
Correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.  
Horari: hores convingudes

Regidora:

.

 • REGISTRE CIVIL

El registre civil és una funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a l'estat civil de les persones naturals. L’article 1 de la Llei del registre Civil regula que és objecte d’inscripció. Hi trobem les inscripcions principals (ordinàries de defunció, matrimoni en forma civil i religiosa i naixement) i les inscripcions marginals (emancipacions, antecedents penals, pàtria potestat, nacionalitats, canvis de nom, veïnatge civil, separacions, divorcis....).

La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits solament es poden impugnar judicialment si se’n sol·licita simultàniament la rectificació al registre.
El registre és públic i gratuït per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès. La llei estableix qui n’està legitimat per sol·licitar la inscripció en cada supòsit i quina és la documentació necessària.

VOLS CONTRAURE MATRIMONI CIVIL ?VOLS FER UNA INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT ?

ALTRES TRÀMIT

DADES D'INTERÈS DEL MUNICIPI DE PALS

 NAIXEMENTS (fins 14-10-2015)   ANY   NENS   NENES   TOTAL 
  2013 11 9 20
  2014 6 7 13
  2015 13 7 20

 

 MATRIMONIS  (fins 14-10-2015)   ANY   CIVIL   RELIGIÓS   TOTAL 
  2013 22 12 34
  2014 29 9 38
  2015 22 4 26

*Dada curiosa , a l’any  1989 es va celebrar 100 matrimonis, tots ells religiosos.

 DEFUNCIONS (fins 14-10-2015)   ANY   TOTAL 
  2013 16
  2014 4
  2015 4

Les defuncions solament queden registrades a Pals, aquelles  que  han causat baixa al  mateix terme municipal. Les defuncions que han tingut lloc als Centres Hospitalaris, o a altres termes municipals, quedaran inscrites al municipi al qual pertany el Centre. La majoria de defuncions de la gent de Pals, les troben inscrites al Jutjat de Palamós o al Registre Civil de Girona. Malauradament ,  encara no es pot demanar el trasllat de Registre pel que fa a les defuncions.

 • POBLACIÓ

El Padró municipal d'habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Correspon als ajuntaments la seva creació, manteniment, revisió i custòdia, i a l'Institut Nacional d'Estadística la coordinació dels padrons de tots els municipis, així como realitzar les comprovacions oportunes. Des de l'1 de maig de 1996, el Padró municipal que es renovava cada cinc anys, es transforma en padró continu, de gestió informatitzada i amb una revisió, la data de referència de la qual és l'1 de gener de cada any. Cal no confondre el padró municipal d'habitants, que és un registre de la població que realitzen els municipis, amb el cens de població que és una operació estadística estatal sobre l'estructura de la població.

El veïnatge administratiu es refereix a l’empadronament. És objecte de regulació per part de la legislació de règim local, la qual exigeix a tot espanyol o estranger que visqui a territori espanyol, estar empadronat en el municipi on resideixi habitualment i si resideixen en diversos municipis, en aquell municipi en què habitin més temps l’any.

 DESCARREGA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REALITZAR ALTES, BAIXES I
MODIFICACIONS AL PADRÓ HABITANTS

DADES D'INTERÈS DEL MUNICIPI DE PALS

Població a 1 d'octubre de 2015................... 2.702  persones

DONES: 1.344
HOMES: 1.381
ESPANYOLS: 1.996   
ALTRES NACIONALITATS: 713

Electors majors d’edat a 01/09/2015........... 1.628 electors

Enllaços a documents i a pàgina Web amb dades estadístiques i indicadors del municipi: Institut Nacional d’Estadística
Descarregar el PDF d’Habitants per NACIONALITAT
Descarregar PDF Estadística població (Piràmide d’edats)

HISTÒRIC

Població a 1 de gener de 2014................... 2.750
  persones

DONES: 1.354
HOMES: 1.396
ESPANYOLS: 2.012    
ALTRES NACIONALITATS: 738

Electors majors d’edat a 1/04/2014........... 1.656 electors

Població a 1 de gener de 2012..................2.827 persones
Dones: 1.394
Homes: 1.433
Espanyols: 2.006
Altres Nacionalitats: 821

Electors Nacionals majors d’edat residents al municipi a 1/01/2012  -  1.652 electors

.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CONTRAURE MATRIMONI CIVIL

 1. Instància per sol·licitar la tramitació de l'expedient.
 2. Certificat LITERAL DE NAIXEMENT.
 3. Certificat de FE DE VIDA I ESTAT, que acrediti l'estat de solteria, divorci o viduïtat.
 4. Certificat dels ajuntaments de la localitat on s'ha residit en els últims dos anys que acrediti la residència durant el període esmentat.
 5. Quan presentin la documentació, els promotors hauran de presentar dos  testimonis, que no siguin familiars, que adverin el contingut de la sol·licitud.
 6. A més a més, en el cas que els promotors hagin residit durant els dos últims anys en una població que tingui més de 25.000 habitants, hauran de presentar, també, un altre testimoni que sigui familiar.
 7. Fotocòpia DNI dels contraents i dels testimonis

Enllaç instància per contraure Matrimoni Civil

 
 

 


EN EL CAS QUE UN DELS CONTRAENTS SIGUI ESTRANGER

1.- Certificat de naixement original ,expedit pel Registre Civil del lloc de naixement, legalitzat per les autoritats competents representatives del país d’origen (ambaixada o consolat). Si el certificat no està redactat en espanyol, s’haurà d’adjuntar la traducció feta per un intèrpret jurat (a la mateixa ambaixada  o consolat li seran facilitats noms i domicilis d’intèrprets ).

2.- Certificat d’empadronament , acreditatiu del domicili  en els  dos últims anys, que s’obté a l’ajuntament del municipi on s’hagi residit els dos últims anys. La data d’expedició no pot excedir els tres mesos. Si no es porten 2 anys vivint a Espanya , cal presentar un certificat expedit pel consolat o per l’autoritat competent al seu país d’origen que acrediti el lloc de residència durant els dos últims anys.

3.- Certificat de l’estat civil actual ( que sigui recent, és a dir que no tingui una antiguitat superior a 6 mesos), expedit pel consolat ,ambaixada o autoritat competent del país d’origen. En el cas de ciutadans de França, Alemanya, Luxemburg, Àustria,Itàlia,Portugal,Països Baixos, Antilles Neerlandeses, Suïssa i Turquia que desitgin celebrar el seu matrimoni civil a Espanya, hauran de presentar un certificat de capacitat matrimonial o un certificat de la impossibilitat d’expedir-lo essent  necessari que vagin al seu Consolat per sol·licitar-lo i per a més informació .

Tots els documents estrangers seran originals, estaran traduïts ( si fos necessari) al castellà i/o al català i legalitzats pel Consolat. Es presentarà l’original i la traducció

EN EL CAS QUE UN DELS PROMOTORS SIGUI DIVORCIAT

1. Certificat LITERAL DE MATRIMONI en el qual figuri l'anotació marginal de divorci.
2. En el cas que un tribunal estranger hagués dictat la sentència de divorci, s'haurà  d'acreditar l'obtenció de l'exequàtur per la sala primera del Tribunal Suprem.

EN EL CAS QUE UN DELS PROMOTORS TINGUI DECLARADA LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI ANTERIOR PER UN TRIBUNAL ECLESIÀSTIC

1.    En aquest cas, s'haurà d'aportar un TESTIMONIATGE de la interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància competent, que declari la conformitat de la resolució canònica amb el dret de l'Estat. La interlocutòria haurà de figurar, com a inscripció marginal, en el certificat literal de matrimoni de la persona interessada.

EN EL CAS QUE UN DELS PROMOTORS SIGUI MENOR D'EDAT

1.    Els menors d'edat només poden contraure matrimoni si estan EMANCIPATS (l'emancipació és possible a partir dels 16 anys).
2.    A partir dels 14 anys, els menors poden contraure matrimoni si ho autoritza el Jutge de Primera Instància.
3.    Els menors de 14 anys no poden contraure matrimoni en cap cas.

OBSERVACIONS PER TOTS ELS CASOS:

La data i l'hora per a la celebració del matrimoni es notificarà una vegada s'hagi completat i aprovat l'expedient previ.