20Abril2019

Sou aquí: Processos selectius AJUNTAMENT

Comissions informatives

Concepte

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació o desconcentració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Tipologia

Per al mandat 2015-2019 s'han constituït comissions informatives, les funcions i composició de les quals és la següent:

Comissió informativa de PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

 1. ÀMBIT MATERIAL
  • Turisme
  • Promoció econòmica
  • Desenvolupament local
  • Foment de l'ocupació i de la iniciativa empresarial
  • Indústria, comerç i consum
  • Activitats firals i mercat
 2. ÀMBIT PERSONAL

Comissió Informativa d'ENSENYAMENT

 1. ÀMBIT MATERIAL
  • Ensenyament
 2. ÀMBIT PERSONAL

Comissió Informativa de GOVERNACIÓ

 1. ÀMBIT MATERIAL
  • Règim interior i control administratiu
  • Comunicació i premsa
  • Seguretat ciutadana
  • Policia local
 2. ÀMBIT PERSONAL

Comissió Informativa de SERVEIS A LES PERSONES

 1. ÀMBIT MATERIAL
  • Participació i atenció ciutadana
  • Cultura
  • Arxiu i biblioteca
  • Gestió d'altres equipaments culturals
  • Festes
  • Esports
  • Joventut
  • Benestar social
  • Solidaritat
 2. ÀMBIT PERSONAL

Comissió Informativa d'URBANISME

 1. 1. ÀMBIT MATERIAL
  • Urbanisme i planejament
  • Obres municipals
  • Habitatge
  • Patrimoni
 2. 2. ÀMBIT PERSONAL

Comissió Informativa de SERVEIS, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

 1. ÀMBIT MATERIAL
  • Medi ambient
  • Gestió de residus
  • Gestió energètica
  • Agricultura
  • Serveis de manteniment d'edificis
  • Vials
  • Espais públics
  • Plans d’emergència
  • Brigada municipal
 2. ÀMBIT PERSONAL

Comissió Informativa

 1. ÀMBIT MATERIAL
  • Intervenció

  • Tresoreria
  • Gestió pressupostària
  • Comptabilitat pressupostària i financera
  • Control de l'execució pressupostària
  • Gestió financera i tresoreria
  • Gestió tributària
  • Recaptació
  • Inspecció de tributs
  • Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica
  • Administració electrònica
 2. ÀMBIT PERSONAL

Comissió Informativa ESPECIAL DE COMPTES

 1. ÀMBIT MATERIAL
  • Correspon a la Comissió Especial de Comptes, l’examen, l’estudi i l’informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la corporació, d’acord amb allò que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
 2. ÀMBIT PERSONAL

Reunions

Les comissions informatives de l’Ajuntament de Pals es reuniran el primer dijous de cada mes, a les vuit de la tarda. Si aquest dia fos festiu, es celebrarà el dia laborable immediatament posterior.

Junta de Govern Local

Concepte

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres

L’Alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari. A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’Alcalde.

Composició

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pals està integrada, sota la presidència del la Sr. Sergi Brull i Costa Alcalde-President, pels següents regidors:

 •             

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pals, com a òrgan executiu, l’exercici de les següents competències:

 1. L’assistència a l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que el Ple li delegui.
 3. Les atribucions que l’alcaldessa li delegui, i, en particular, les següents:
  a) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
  b) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat; autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes.
  c) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
  d) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
  e) Concedir llicències urbanístiques d’obra major.
  f) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Reunions

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pals celebrarà les sessions ordinàries el primer i tercer dijous de cada mes, a les set de la tarda. Si aquest dia fos festiu, es celebrarà el dia laborable immediatament posterior.

 
ACCEDIU A LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Eleccions Municipals

En aquest apartat podreu consultar els resultats de les eleccions municipals de Pals. 

 ELECCIONS 2015

 

 

Àrees de gestió

Responent a criteris d'austeritat, el mandat 2015-2019 es caracteritza per una administració més senzilla i eficient en la gestió dels recursos humans, posant l'èmfasi en aquelles matèries que són prioritàries, com ara la generació d'activitat econòmica, ocupació i formació, la planificació i el desenvolupament sostenible del municipi, i la igualtat d'oportunitats. Responent a aquests criteris, s'organitza l'administració municipal entorn a set eixos que defineixen set grans àrees de gestió, que són les següents:

Àrea de GOVERNACIÓ
Presidència:
Competències: règim interior i control administratiu; comunicació i premsa; padró d’habitants i cens electoral; registre civil; policia local; trànsit; seguretat ciutadana; protecció civil; policia de la via pública

  Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.  

Àrea d’URBANISME
Presidència: sra. Maite Servià i Pericay
Competències: intervenció administrativa en l'ús i edificació del sòl; informació urbanística; cèdules urbanístiques; sanció i restitució de la legalitat urbanística; plans i instruments urbanístics; sistemes de gestió urbanística; execucions urbanístiques; expropiacions i valoracions; obres municipals; habitatge; patrimoni.

  Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Àrea d’HISENDA I NOVES TECNOLOGIES
Presidència:
Competències: intervenció; tresoreria; gestió pressupostària; comptabilitat pressupostària i financera; control de l'execució pressupostària; gestió financera i tresoreria; gestió tributària; recaptació; inspecció de tributs; assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica; administració electrònica.

  Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Àrea de SERVEIS, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA
Presidència:
Competències: agricultura; ramaderia; pesca; riquesa forestal; cadastre rústic; activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses; lluita contra la contaminació; defensa de la qualitat de vida; defensa dels espais naturals; neteja de platges; vigilància i manteniment d'edificis i serveis municipals; abastament d'aigua potable; clavegueram; enllumenat públic; neteja viària; recollida i tractament d'escombraries; extinció d'incendis; cementeri; policia mortuòria.

  Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Àrea de SERVEIS A LES PERSONES
Presidència:
Competències: cultura; promoció de la cultura en general; arxiu municipal; biblioteca municipal; gestió d'altres equipaments culturals municipals; exposicions, orquestres, cors, teatre, certàmens de cinema i concursos d’indole culturals; festes majors, festes populars i altres activitats de caire festiu; activitats esportives; instal·lacions esportives municipals; organització d’esdeveniments esportius; joventut; serveis socials; solidaritat i cooperació.

  Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Àrea de PROMOCIÓ DEL MUNICIPI
Presidència:
Competències: turisme; gestió de l’oficina de turisme; promoció econòmica; desenvolupament local; foment de l'ocupació i de la iniciativa empresarial; indústria, comerç i consum; organització d’activitats firals i mercats.

  Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Àrea d’ENSENYAMENT
Presidència:
Competències: escola bressol; conservació i manteniment de centres i edificis escolars; participació en els consells escolars del centres; beques i ajuts.

  Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Ajuntament

En aquest apartat trobareu informació relacionada amb l'Ajuntament; l'equip de govern, l'alcalde, el consistori, informació sobre les eleccions i els grups polítics municipals.... Podeu clicar damunt una de les opcions següent o navegar pels diferents menús:

Subcategories