23Maig2019

Sou aquí: REGIDORIES DELEGADES

CONCEPTE
L’Alcalde podrà delegar l’exercici de determinades atribucions a favor dels membres de la Junta de Govern Local, i en aquells ajuntaments on aquest òrgan no existeixi, en els Tinents d’Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que pugui realitzar a favor de qualsevol regidor, encara que no formi part de la junta de govern local.

CLASSES
a) Delegacions genèriques: les delegacions genèriques es referiran a una o a vàries àrees o matèries determinades, i podran incloure, tant la facultat de dirigir els serveis corresponents, com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. L’Alcalde podrà efectuar delegacions a favor de qualsevol regidor per a la direcció i gestió d’assumptes determinats inclosos a les esmentades àrees. En aquest cas, el regidor que ostenti una delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar l’actuació dels regidors amb delegacions especials per a funcions específiques incloses a la seva àrea.

b) Delegacions especials: les delegacions especials poden ser de tres tipus:

  • Relatives a un projecte o a un assumpte determinat.
  • Relatives a un servei determinat.
  • Relatives a un districte o barri.

DELEGACIONS
En data 19 de juny de 2015 es va dictar el Decret núm.500/2015, en virtut del qual s’aproven les delegacions següents:

 ÀREA  DELEGACIÓ    REGIDOR
Governació Genèrica Sergi Brull i Costa
Hisenda, Ensenyament i Acció Social Genèrica Martí Duran i Bofill
Serveis, Medi Ambient i Agricultura Genèrica Sergi Brull i Costa
Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació Genèrica Sílvia Monar i Aynier
Joventut, Esports i Noves Tecnologies Genèrica Xavier Coll i Rovira
Cultura, Festes, Comunicació i Participació Ciutadana  Genèrica Mireia Bonilla i Oliveras
Urbanisme Genèrica Maite Servià i Pericay
  •  Correspon al titular de cada àrea les facultats de direcció, impuls organització i coordinació dels serveis corresponents a la mateixa. L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, la proposta i l’execució referides als assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d’atribucions, sense facultats de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.


Enllaç edicte BOPG