Ajut extraordinari a treballadors afectats per un ERTO a conseqüència de la Covid-19 

17/03/2021

Bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. 

S’ha publicat al DOGC, el dia 16 de març 2021, l’ORDRE TSF/63/2021, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloent-hi les persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.

Els requisits que han de complir les persones beneficiàries es troben establerts al punt 4 de les bases.

QUANTIA

La quantia per atorgar es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020). Segons els dies de suspensió, s'estableixen els quatre trams següents:

  1. Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu. És l'ajut base per a totes les persones beneficiàries.
  2. Tram 2: de 91 a 150 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
  3. Tram 3: de 151 a 210 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
  4. Tram 4: de 211 a 293 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.

La resolució de convocatòria ha d'establir la quantia a percebre per a cadascun dels trams, que es determinarà d'acord amb un import fix, que prendrà com a referència l'IPREM, ajustat a l'equivalent diari per persona, d'acord amb l'informe tècnic motivat corresponent

SOL·LICITUDS

El termini màxim per notificar i emetre resolució és de sis mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria. Una vegada transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

ENLLAÇOS