Ajuts extraordinaris marc 2021 per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19

17/03/2021

Bases reguladores per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la Covid-19 per a autònoms i microempreses 

Bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

S’ha publicat al DOGC, el dia 16 de març  de 2021, l’ORDRE TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquesta Ordre és regular la tramitació i concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, d'acord amb el que estableix el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020 de 24 de novembre de conformitat amb l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, que obre el tràmit d'inscripció prèvia.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut, les persones treballadores autònomes següents, sempre i quan hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia, previst a l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer:

  1. Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
  2. Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
  3. Les persones treballadores autònomes, persona física, acollides a l'apartat 2 de la disposició addicional divuitena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i de les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
  4. Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència el número de socis de l'any 2019. El sumatori de persones sòcies i de persones treballadores per compte d'altri no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
  5. Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb el número de socis de l'any 2019. El sumatori de persones sòcies i de persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

QUANTIA

La quantia de l'ajut és un import fix de 2.000 euros.

SOL·LICITUDS

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos, comptats des de la data de publicació de la corresponent convocatòria.

ENLLAÇOS