Ajuts pels joves per al pagament de l'habitatge

08/06/2022

La Generalitat de Catalunya informa de l’ajuda per a joves pel pagament de l’habitatge, un bo de 250 euros mensuals que podran rebre joves d’entre 18 i 35 anys durant dos anys. El termini per la presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitzarà el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

1. A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys inclosos i compleixin els requisits de la convocatòria.

2. Requisits per sol·licitar-ho:

 • Ser una persona física i tenir entre 18 i 35 anys en sol·licitar l’ajuda.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.
 • Tenir un contracte de lloguer d’un pis o una habitació.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos: Es considera ingressos de les persones sempre que es pugui acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat, en els sis mesos anteriors a presentar la sol·licitud o una durada prevista d’almenys 6 mesos des del dia de la sol·licitud.
 • Els ingressos no poden superar:
  • Nòmines o contractes 2022: no superar els 24.318 euros anuals.
  • Renda 2020: no superar els 22.548,67 € anuals
  • Certificat d’imputacions 2021: no superar els 23.664,15 € anuals
 • L’habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 • No estar rebent cap altra ajuda per pagar el lloguer (sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital).

3. Import de la subvenció

La quantitat de la subvenció de 250 € amb el límit mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual o del preu de cessió.

La subvenció s’atorgarà per un termini màxim de 2 anys.

4. Com i on la puc presentar?

La tramitació de l’ajut es pot fer a través de la web tràmits Generalitat: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves 

5. Sol·licitud de l’ajut

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estigui completes i fins al l’esgotament del finançament disponible.

6.Quina documentació he d’aportar?

 • Document d’identitat vigent
 • Certificat de convivència
 • Justificació d’ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.
 • Informe de Vida laboral.
 • Llibre de família si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

7. Compatibles amb altres ajuts

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.