Ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents

03/12/2020

S’ha fet pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) per a les actuacions subvencionables descrites a l'article 13 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (BOE núm. 212, de 6.8.2020), i en defineix les bases reguladores.

A continuació podreu trobar un resum de la informació més rellevant de les bases reguladores per a cada una de les actuacions subvencionables:

 • Opció A: actuacions en edificis existents: ​
 1. Edificis d'habitatge unifamiliar ​
 2. Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge​
 3. Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) (article 2.1 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE))​
 • Opció B: actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici.​
  Requisits de les actuacions:

 1. Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any). Aquest criteri no serà d'aplicació en els següents casos:
 • Quan l'edifici tingui una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora.
 • En edificis de qualsevol altre ús per l’opció A o B, que no comptin amb un procediment per a la seva qualificació energètica. Llavors caldrà reduir el seu consum d'energia final un 20% com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

Assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte la situació de partida. 

 • Tipologies de les actuacions elegibles: ​
 1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. ​
 2. Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària. ​
 3. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.​
 • Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d'ajuts d'estat, per a la realització d'inversions destinades a mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​

 • No seran elegibles:​
 1. Les realitzades en edificis de nova construcció​
 2. Ampliacions (superfície o volum)​
 3. Canvi d'ús

Poden ser persones beneficiàries:

 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d'edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. ​
 2. Les comunitats o agrupacions de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal). ​
 3. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​
 4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació.​
 5. Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d'actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​
 6. Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. ​
 7. Les Comunitats locals d'energia, les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.​

Informació addicional