Aprovació de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Pals

09/06/2022

El 26 de maig de 2022 el Ple municipal, en sessió ordinària, aprova inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Pals del sistema viari del vial Nord al municipi de Pals. 

L’objecte de la Modificació és la necessitat d’adaptar la classificació del sòl corresponent a la franja de terreny que ocuparà la futura execució del vial Nord, per qualificar-la de Sistema Viari en sòl no urbanitzable Clau r Rústec General. Aquesta nova qualificació permetrà la redacció del PAE i conseqüent projecte d’obra que tindrà per objecte definir i valorar les actuacions necessàries per dur a terme el projecte constructiu de vial Nord que connectarà la zona de platges amb la carretera principal C-31, per tal de dotar-la d’una nova via que alleugereixi l’existent i possibiliti una mobilitat ordenada i efectiva.

Feta l’aprovació inicial, se sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies a comptar des de la darrera publicació oficial, perquè les persones interessades puguin consultar-lo i formular-ne les al·legacions que creguin convenients. Simultàniament al tràmit d’informació pública se sol·liciten informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg .

D’acord amb l’article 73 del RD 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’aprovació inicial d’aquesta modificació comporta la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial dins l’àmbit d’aquesta modificació puntual. Per tant, es suspèn l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques amb relació a l’àmbit objecte de l’expedient. La durada d’aquesta suspensió és de dos anys. Amb aquesta finalitat es publicarà un plànol de l’àmbit de suspensió en els termes assenyalats pels articles 73.3 i 8.5.a) del TRLUC.”