Aprovació inicial de l'actualització del nomenclator de carrers i numeració del municipi de Pals

06/03/2020

Ja es pot consultar, fins al 13 de maig, l’expedient administratiu relatiu a l’aprovació inicial de l’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del Pals

El Ple municipal, en sessió de 28 de novembre de 2019, aprova inicialment l’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de Pals, segons projecte redactat per la mercantil T3-Treballs Tècnics i Territorials, SL. Simultàniament sotmet aquest expedient a informació pública, el qual s’amplia segons resolució plenària de 30 de gener de 2020, la qual fixa aquella en quaranta-cinc dies a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials, les quals es practicaran, mitjançant la inserció d’edictes, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Simultàniament, i a més dels diaris oficials esmentats, ordena publicar aquesta resolució en dos diaris de difusió en l’àmbit supramunicipal (Diari de Girona i El Punt Avui) i en un mitjà de comunicació audiovisual d’àmbit local (Ràdio Capital), sense perjudici del portal web municipal i el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Pals.

Durant aquest període les persones interessades podran consultar l’expedient administratiu, el qual serà accessible, de forma presencial, al Registre General de l’Ajuntament de Pals i al Departament d’Urbanisme (de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h) i, de forma digital, des del portal web municipal (document adjunt).

El termini d’informació pública comença el 9  de març de 2020 i finalitza el 13 de maig de 2020, ambdós inclosos.