Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per a la delimitació de l'àmbit del pla de millora urbana del carrer de la Muralla, 37, de Pals

16/08/2022

El 28 de juliol de 2022 el Ple municipal, en sessió ordinària, aprova inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Pals per a la delimitació de l’àmbit del Pla de Millora Urbana del carrer de la Muralla, 37, de Pals.

La modificació puntual es justifica per tal d’adaptar la delimitació i aprofitaments determinats pel Pla General de l’àmbit del carrer de la Muralla 37, de manera que es pugui materialitzar amb major adaptació topogràfica, menor impacte visual respecte el conjunt emmurallat del teixit urbà i millor disposició sobre el territori. Així com, també es planteja per a resoldre l’adequació de la vialitat de l’àmbit per tal de garantir l’accessibilitat i la connexió amb la xarxa viària existent.

Feta l’aprovació inicial, se sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de d’un mes a comptar des de la darrera publicació oficial, perquè les persones interessades puguin consultar-lo i formular-ne les al·legacions que creguin convenients. Simultàniament al tràmit d’informació pública se sol·liciten informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg .

D’acord amb l’article 73 del RD 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’aprovació inicial d’aquesta modificació comporta la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial dins l’àmbit d’aquesta modificació puntual. Per tant, es suspèn l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques amb relació a l’àmbit objecte de l’expedient. La durada d’aquesta suspensió és de dos anys. Amb aquesta finalitat es publicarà un plànol de l’àmbit de suspensió en els termes assenyalats pels articles 73.3 i 8.5.a) del TRLUC.