Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2021-2024 de Pals

17/12/2020

El 10 de desembre de 2020 el Ple municipal, en sessió ordinària, va aprovar inicialment el Pla Local de Joventut 2021-2024. Ara aquest se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbilsperquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions i les al·legacions que creguin convenients, amb el ben entès que si aquestes no es produeixen, aquesta resolució esdevindrà automàticament definitiva sense necessitat de nou acord plenari.

El Pla Local de Joventut (PLJ) és l’eina de referència per a desenvolupar polítiques de joventut del municipi. Presenta una anàlisi de la realitat juvenil, juntament amb una anàlisi de les polítiques de joventut municipals i, a la vegada, intenta donar respostes estratègiques als reptes detectats en el procés de diagnosi.

Durant el procés d’elaboració s’ha intentat recollir la percepció de la realitat que tenen els joves, els seus interessos i sobretot, les seves necessitats amb l’objectiu d’identificar els punts febles del conjunt de serveis oferts per l’ajuntament, i procurar mesures que puguin resoldre aquestes mancances.

El Pla Local de Joventut mostra el compromís de l'Ajuntament de Pals amb el benestar i la qualitat de vida del col·lectiu juvenil.

Informació addicional