Aprovació inicial del projecte d'urbanització d'un aparcament a la finca "la Bòvila" de Pals

04/08/2022

El 20 de juliol de 2022 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, aprova inicialment el projecte d’urbanització d’un aparcament a la finca  «La Bòvila» de Pals.

El projecte d’urbanització que es presenta fa referència a la construcció d’una zona d’aparcament exterior en una parcel·la pràcticament rectangular d’uns 1.772,87m2, corresponent a la part del terreny a cedir a l’Ajuntament, limitada per una cara a la parcel·la veïna on es preveu la construcció de futurs habitatges en filera, i per la resta de cares entre els carrers Samària, Avi Rajoler i Carrer de la Fàbrica. Es preveuen dues zones d’aparcament separades per un vial propi amb accés des del carrer de la Fàbrica i sortida pel carrer Avi Rajoler. Una zona d’aparcament en bateria perpendicular a la façana dels habitatges i una altre orientada al carrer Samària. S’inclou l’execució de les xarxes de serveis necessàries per la urbanització: enllumenat públic, sanejament d’aigües pluvials i xarxa d’abastament d’aigua potable. Es tracta d’un sòl classificat com a urbà consolidat, i l’àmbit d’actuació es centra en sòl de sistema viari.

De conformitat amb el que estableixen els articles 85 del TRLUC i 110 del RLUC, s’obre un període d’informació pública durant un termini d’un mes, a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pals, als efectes de què les persones interessades puguin presentar les al· legacions o suggeriments que estimin pertinents, de conformitat amb l’article 23.5 del RLUC.

Un cop aprovat inicialment el projecte, s'ha de demanar un informe als organismes públics i establir un termini d'un mes perquè les empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte.

La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu, a excepció del projecte de reparcel·lació, en què el sentit del silenci és negatiu.

Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent.

Informació addicional

  • aparcament