Aprovació provisional de la modificació puntual del pla general d'ordenació urbana de la via verda

04/04/2022

El 24 de març de 2022 el Ple de l'Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de la via verda del tram del nucli urbà als Masos de Pals.

L'objecte de la Modificació és qualificar de sistema viari, una franja de terreny paral·lela a la carretera GIV-6502 situada en sòl no urbanitzable i qualificada com a clau R Rústec General, perquè possibiliti la implantació d'un camí per vianants i bicicletes.

Aquesta modificació permetrà la redacció del corresponent Projecte d'Actuació Urbanística (PAE) i conseqüent projecte d'obres i tindrà com objecte definir i valorar les actuacions necessàries per dur a terme el projecte constructiu de la via verda Fase 1, des del nucli de Pals als Masos de Pals.

Feta l'aprovació inicial de la Modificació i sotmès l'expedient a exposició pública pel termini d'un mes, i una vegada rebuts els informes favorables de la Xarxa Viària de la Diputació de Girona, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, dels Serveis Territorials a Girona del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona i de l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental de Girona (OTAA), s'ha procedit a resoldre les al·legacions presentades i a fer l'aprovació provisional de la modificació per trametre l'expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme Girona, per a la seva aprovació definitiva.

El termini màxim legal establert per a la resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona és de quatre mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa es podrà entendre aprovat definitivament per silenci administratiu.