Aprovat el pressupost municipal 2021

03/03/2021

El Pressupost municipal 2021 és de 6.346.000 €, el que representa un increment de l’1,28% respecte a l’any anterior.

És un pressupost equilibrat als ingressos no financers previstos en un context encara de pandèmia, per tant amb una activitat econòmica que es preveu per sota dels nivells de 2019, i amb els impostos i taxes congelats. Els ingressos propis (impostos, taxes i altres) disminueixen el 2,5%, que es compensa amb un increment de les transferències corrents d’altres administracions del 41,6%, gràcies a una aportació extraordinària de la Generalitat.

No obstant, les normes pressupostàries a nivell estatal per a aquest any permeten que es vagin incorporants romanents d’anys anteriors. Això possibilita incrementar la despesa de l’exercici més enllà del límit pressupostat, sempre amb prudència i sense incrementar la despesa estructural en exercicis futurs.    

Les prioritats de despesa que s’ha marcat l’Ajuntament són el suport a les famílies i els sectors econòmics més perjudicats per la crisi de la COVID, l’ampliació dels serveis socials municipals, la millora de l’espai públic, i la millora d’equipaments destinats a serveis bàsics, com l’educació o la sanitat.

El Pressupost queda estructurat de la següent manera:

DESPESES
Despeses de personal 2.012.085 €
Despeses corrents en béns i serveis 2.995.215 €
Despeses finaceres 13.000 €
Transparències corrents 654.000 €
Fons de contingència i imprevistos 80.000 €
Inversions reals 591.000 €

 

INGRESSOS
Recursos propis (impostos, taxes i altres) 5.111.447 €
Transfarències corrents d'altres adminsitracions 940.220 €
Alienació d'inversions reals 65.333 €
Transfarències de capital 229.000 €

 

El capítol 2 del Pressupost, de compra de béns i serveis, s’incrementa el  5%. On major esforç de despesa és fa és en la conservació de vies públiques, parcs, camins, platges i lleres, que en global creix el 86%. També s’incrementa la despesa en manteniment d’edificis i equipaments municipals, en un 33%. En contrapartida, es preveu un estalvi del 15% en consum energètic, fruit de les inversions realitzades en enllumenat públic, d’edificis, i en renovar la flota de vehicles. La resta de conceptes es mantenen amb les mateixes assignacions pressupostàries.

El capítol 4 del Pressupost, de transferències corrents, no s’incrementa respecte al 2020; tot i que ho farà per la via d’incorporació de romanents per poder incrementar les hores de dedicació i els serveis de l’Àrea Bàsica de Serveis Social, i per convocar nous ajuts per a les famílies i els negocis més perjudicats per la crisi de la COVID.

El capítol 6 d’Inversions, baixa un 9,3% respecte a 2020. Es destinen principalment a la rehabilitació de la Casa de cultura de Ca la Pruna, que podria començar a tenir algun ús públic a partir de l’estiu, i a una nova oficina de Turisme a la Platja de Pals. Altres inversions es podran realitzar amb romanents d’anys anteriors, una vegada els projectes d’execució estiguin definitivament aprovats: camí verd Pals-Masos, pavimentació de carrers en algunes urbanitzacions que estan en molt mal estat, rehabilitació d’algunes zones verdes, i d’altres.