Comunicat de l'Ajuntament de Pals relatiu a l'aprovació del Pla Director Urbanístic

20/12/2019

L’equip de govern de l’Ajuntament de Pals, davant la recent aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) durant la Comissió Territorial d’Urbanisme (celebrada el passat dilluns, 2 de desembre), manifesta que:

 

  • El nou PDU duu a terme una revisió de les superfícies urbanitzables amb una reducció del 70%, que comportarà una disminució important en l’edificabilitat en el municipi. Aquesta mesura s’adequa més a les expectatives reals de creixement de Pals per als pròxims anys. En concret, dels 2.169 habitatges programats inicialment, es passarà als 632 habitatges, la qual cosa significa una reducció total de 1.537 habitatges.

 

  • El PDU clarifica criteris i estableix directrius per millorar la integració paisatgística de les noves zones urbanes. D’aquesta manera, el Pla s’adaptarà a les particularitats de cada municipi o zona, i s’articularà mitjançant cinc tipus de criteris: territorials, urbanístics, sectorials, ambientals i paisatgístics.

 

  • Des de l’Ajuntament de Pals es valora positivament l’adopció de mesures que ordenin i preservin el territori, tot creant un model territorial més sostenible i realista.

 

  • Des d’aquest Ajuntament s’estarà amatent al desenvolupament i aprovació definitiva del PDU, així com a les al·legacions que s’efectuïn en els sectors afectats. El text estarà sotmès a exposició pública durant un període de 3 mesos. Després del període d’al·legacions, la Comissió d’Urbanisme de Girona l’aprovarà provisionalment i l’elevarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya per tal que aquesta n’emeti l’informe final. Tot seguit, el conseller de Territori i Sostenibilitat procedirà a la signatura de l’aprovació definitiva del PDU, que es publicarà al DOGC i entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació final.

 

  • L’expedient restarà a disposició de les persones interessades, per a la seva consulta, a la seu de l’edifici de la Generalitat a Girona, de 9:30 h a 13:30 h, a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat i al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.