Comunicat de vaga dels Serveis de recollida d’escombraries de fracció rebuig i neteja viària

14/06/2019

Us trametem la comunicació de vaga anunciada pel delegat de personal de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA. La vaga tindrà lloc al centre de treball de Pals, i està prevista que s’iniciï a partir del dia 15 de juny de 2019, amb caràcter indefinit, afectant a tots els treballadors/es que efectuen el servei de recollida d’escombraries, de neteja viària i de platges en el terme municipal de Pals.

Aquesta vaga està condicionada al manteniment dels serveis mínims següents:

a)       Servei habitual de recollida d’escombraries (de rebuig) i de neteja en els centres sanitaris, en els assistencials i en els centres escolars o casals d’estiu amb servei de menjador i el seu entorn. També en les àrees dels mercats municipals d’abastament de productes peribles.

b)      Fracció de rebuig: recollir i transportar cada 72 hores des de l’última recollida. Si durant les diferents jornades de recollida d’escombraries indicades en els punts anteriors (fracció de rebuig i fracció orgànica), no se n’hagués fet la retirada total, s’haurà de continuar fent durant les jornades següents fins a la retirada total.

c)      Recollida de residus voluminosos només en els casos que impedeixin el pas dels vianants o de la circulació viària.

d)     Neteja viària dos cops per setmana. També s’ha de recollir la matèria orgànica susceptible de descomposició, així com les substàncies i els objectes perillosos quan, per alguna circumstància, n’hi hagi.

e)      Neteja de platges: 50% del servei habitual.

f)       En cas d’esdeveniments lúdics, s’ha de fer la recollida dels residus que es generin, sigui el mateix dia o l’endemà.