Coneix el projecte del carril bici per unir el nucli de Pals amb el dels Masos de Pals

19/11/2020

Consulta aquí l'aprovació inicial del projecte constructiu del carril bici per unir el nucli de Pals amb el dels Masos de Pals

Aprovat inicialment el text refós del projecte constructiu de carril bici (fase primera) per unir el nucli de Pals amb el nucli dels Masos de Pals, redactat pel senyor Martí Corominas Blanch, i amb un pressupost d’execució per contracte per import de cent vint-i-set mil vuit cents cinquanta-nou euros amb quaranta cèntims (127.859,40€), IVA exclòs).

L’esmentat projecte se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils. Durant aquest període es podrà consultar l’expedient administratiu en horari d’oficina (de dilluns a divendres, de les 9.00 h a les 14.00 h, festius exclosos), i formular les al·legacions pertinents.