Consulta la informació de les subvencions a les entitats de Pals

19/11/2020

Com s’ha vingut realitzant els darrers anys, és voluntat de l’Ajuntament de Pals aprovar la convocatòria d’una línia de subvencions  a les associacions i entitats culturals i esportives de Pals, per el desenvolupament d’activitats culturals i esportives.

Les bases reguladores d’aquests ajuts estan actualment en exposició pública fins el dia 16 de novembre de 2020, pots consultar-les aquí.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre degudament inscrites en el Registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes de Pals, que desenvolupin les seves activitats principalment en aquest municipi.

Quan i com ho puc demanar?

Les sol·licituds es podran començar a presentar a partir del dia 23 de novembre de 2020, a través del tràmit que estarà disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pals, a través del tràmit que estarà habilitat per aquest efecte a la seu electrònica amb el títol: Sol·licitud de subvenció per a entitats i associacions de Pals. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el dia 9 de desembre de 2020.

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), hauran de presentar-lo obligatòriament de forma telemàtica.

Quina documentació he de presentar?

Només caldrà seguir les indicacions del tràmit que estarà habilitat per aquest efecte a la seu electrònica, amb el títol: Sol·licitud de subvenció per a entitats i associacions de Pals.

La documentació que es sol·licitarà adjuntar serà la següent:

  • Instància model.
  • Programa detallat de les activitats a realitzar i per a les quals es sol·licita la subvenció.
  • Pressupost total degudament desglossat en el que figuri el cost de les activitats proposades i les fonts de finançament. Per a l’adquisició de material cal aportar, a més, el pressupost detallat de les cases subministradores.
  • Si és el cas, autorització de representació.