Consulta pública prèvia a la modificació de l'ordenança fiscal municipal núm. 17

12/11/2020

Oberta la consulta pública, durant 15 dies hàbils, que servirà per recollir opinions i suggeriments de la ciutadania i organitzacions en relació amb el projecte elaborat pels Serveis Tècnics municipals del Departament d’Urbanisme per a modificar de l'ordenança fiscal relativa a l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres (OF núm.17).

Nova proposta de la redacció

Les fiances dipositades per a garantir la correcte reposició dels paviments no es retornaran fins haver transcorregut el termini d’un any des de la comunicació fefaent de la finalització de les obres. Feta la sol·licitud per part de la persona interessada es realitzarà la inspecció corresponent i, segons el resultat de la inspecció, es resoldrà la devolució, o no, de la fiança constituïda.

Redacció actual

Un cop passats tres mesos de l’acabament de l’obra, es realitzarà la inspecció corresponent i segons el resultat de la inspecció es resoldrà, la devolució o no de la fiança constituïda.

 

Si teniu algun dubte sobre aquesta qüestió es pot enviar un correu electrònic a secretaria@pals.cat