Consulta tota la informació de les subvencions covid19 dirigides a les famílies

31/10/2020

Davant la crisis ocasionada per la COVID-19, l’Ajuntament de Pals ha aprovat una línia de subvencions destinada a famílies i persones físiques del municipi de Pals que, en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19, han vist reduïts o eliminats el seus ingressos, el que els ha provocat una situació o el risc d’exclusió social.

Les bases reguladores d’aquests ajuts estan actualment en exposició pública fins el dia 21 d’octubre, pots consultar-les aquí.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles persones empadronades al municipi de Pals, que es trobin en situació de vulnerabilitat d’acord amb l’establert en el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, publicat al BOE del 18 de març de 2020. Pots veure les condicions que s’han de complir a les bases 5a i 6a de les bases reguladores de la subvenció.

Quan i com ho puc demanar?

Les sol·licituds es podran començar a presentar a partir del dia 26 d’octubre de 2020, preferiblement a través del tràmit que estarà disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pals, o bé presencialment en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Pals. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà 10 dies hàbils després de la publicació al BOP de la corresponent convocatòria, en concret el termini finalitzarà el dia 10 de novembre.

Quina documentació he de presentar?

En cas de presentació telemàtica, només caldrà seguir les indicacions del tràmit que estarà habilitat per aquest efecte a la seu electrònica, amb el títol: Sol·licitud de subvenció per a famílies i persones en situació o el risc d’exclusió social del municipi pels perjudicis causats per la pandèmia de la COVID-19.

En cas que es presenti la sol·licitud de forma presencial, caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

 • Instància model.
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (una única persona per unitat familiar.
 • Fotocòpia del llibre de família o documentació que acrediti la pertinença a la unitat familiar en cas que hi hagi més d’un membre.
 • Documentació acreditativa de que es compleixen les condicions establertes en les presents bases.
 • Fitxa de tercers amb les dades bancàries (si no consten a la base de dades municipal o aquestes s’haguessin modificat).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant (Annex I de les bases reguladores), indicativa de les següents circumstàncies:
 • Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i no tenir pendent el reintegrament de subvencions.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No estar incurs/a en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari/ària establerts en la legislació vigent.
 • Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que l’acompanyen són certes.
 • Que es compleixen i s’accepten tots els requisits que exigeixen les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar els ajuts.
 • Que s’accepta la subvenció, en cas que sigui atorgada.
 • Que s’autoritza a l’Ajuntament a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics per verificar les dades contingudes en la sol·licitud.

Informació addicional