Consulta tota la informació de les subvencions Covid19 dirigides al teixit empresarial

31/10/2020

Davant la crisis ocasionada per la COVID-19, l’Ajuntament de Pals ha aprovat una línia de subvencions destinada a establiments comercials, empreses i autònoms amb activitat legalment establerta al municipi de Pals que, en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19, han vist suspesa la seva activitat o bé han sofert la disminució de la facturació de com a mínim un 50% en els mesos d’abril, maig i juny de 2020 respecte del mateix període de l’any anterior, amb la finalitat de reactivar l’economia del municipi.

Les bases reguladores d’aquests ajuts estan actualment en exposició pública fins el dia 21 d’octubre, pots consultar-les aquí.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat en un establiment situat al municipi de Pals (un únic beneficiari per establiment) i que tinguin llicència d’activitat al municipi amb anterioritat a l’entrada en vigor el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Pots veure les condicions que s’han de complir a la base 5a de les bases reguladores de la subvenció.

Quan i com ho puc demanar?

Les sol·licituds es podran començar a presentar a partir del dia 26 d’octubre de 2020, preferiblement a través del tràmit que estarà disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pals, o bé presencialment en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Pals. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà 10 dies hàbils després de la publicació al BOP de la corresponent convocatòria, en concret el termini finalitzarà el dia 10 de novembre.

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), hauran de presentar-lo obligatòriament de forma telemàtica.

Quina documentació he de presentar?

En cas de presentació telemàtica, només caldrà seguir les indicacions del tràmit que estarà habilitat per aquest efecte a la seu electrònica, amb el títol: Sol·licitud de subvenció per a  empreses, PIMES i autònoms del municipi pels perjudicis causats en el desenvolupament de la seva activitat professional per la pandèmia de la COVID-19.

En cas que es presenti la sol·licitud de forma presencial, caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

 • Instància model.
 • Fotocòpia del DNI del/la sol·licitant en el cas de persones físiques o fotocòpia del CIF/NIF de la persona jurídica sol·licitant i, si s’escau fotocòpia del DNI i documentació que acrediti la representació legal del representant de la societat.
 • Alta vigent de l’IAE - Model 036 o 037
 • Fitxa de tercers amb les dades bancàries (si no consten a la base de dades municipal o aquestes s’haguessin modificat).
 • En el seu cas, resolució positiva d’atorgament de la prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat de persones autònomes regulada en el RD Llei 8/2020, de 17 de març.

En el cas de no haver rebut aquesta prestació extraordinària, s’haurà d’aportar:

 • Declaració jurada (Annex I) que la seva activitat ha estat declarada no essencial i, per tant, s’ha vist afectada pel tancament, o bé, que havent pogut continuar la seva activitat, ha patit una reducció de la facturació de com a mínim un 50% en els mesos d’abril, maig i juny de 2020 respecte del mateix període de l’any anterior. En el cas de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.
 • Si s’ha pogut continuar l’activitat, s’ha d’aportar la documentació fiscal i/o comptable que acrediti la davallada de la facturació.
 • En el cas de persones autònomes, justificant del pagament de la cotització a la Seguretat Social dels mesos d’abril, maig i juny de 2020. En cas d’haver sol·licitat l’ajornament o moratòria previstes en el RD Llei 11/2020, de 31 de març, s’haurà d’aportar la resolució estimatòria de la sol·licitud.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant (Annex II), indicativa de les següents circumstàncies:
 • Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i no tenir pendent el reintegrament de subvencions.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No estar incurs/a en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari/ària establerts en la legislació vigent.
 • Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que l’acompanyen són certes.
 • Que es compleixen i s’accepten tots els requisits que exigeixen les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar els ajuts.
 • Que s’accepta la subvenció, en cas que sigui atorgada.
 • Que s’autoritza a l’Ajuntament a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics per verificar les dades contingudes en la sol·licitud.

 

Tant la declaració jurada com la declaració responsable figuren com annexos a les  bases reguladores de la subvenció.

 

Informació addicional