Convocada sessió ordinària del ple municipal

15/03/2024

La sessió serà el dijous 21 de març a les 19 hores.

L'Ajuntament de Pals convoca el 21 de març, un ple municipal en sessió ordinària a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial. L'acte tindrà el següent ordre del dia:

1 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2 Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pals de la senyora Estefania Peralta Rubio i del senyor Jordi Pérez Monteso
3 Presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pals del senyor Pere Bofill Parals amb motiu de les renúncies de les senyores Marisol Perea Martín i Estefania Peralta Rubio i del senyor Jordi Pérez Monteso
4 Presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pals del senyor Narcís Reig Espinós amb motiu de la renúncia del senyor Sergi Brull i Costa
5 Dació de compte del Decret núm.1233/2023, de 29 de novembre, en virtut del qual s'aprova el Pla d'Igualtat entre homes i dones de l'Ajuntament de Pals
6 Dació de compte del Decret núm.1282/2023, de 12 de desembre, en virtut del qual s'aprova el Protocol d’actuació per la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’Ajuntament de Pals
7 Dació de compte del Decret núm.187/2024, de 16 de febrer, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2023
8 Dació de compte de l'informe anual de resultats de la funció interventora que exigeix l'article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, en ocasió de la remissió de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2023
9 Dació de compte del Decret núm.249/2024, de 23 de febrer, en virtut del qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit (MC 1.23)
10 Adhesió al Pla de Serveis de cooperació tècnica en matèria de turisme, del Consell Comarcal del Baix Empordà
11 Nomenament del senyor José Salazar Roca com a membre de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pals
12 Verificació del tercer text refós del Pla Especial Urbanístic del Càmping Playa Brava Exp.núm.1031/2019
13 Mocions
14 Assumptes urgents
15 Precs i preguntes

Informació addicional