Convocatòria: 1 plaça d'auxiliar administratiu/iva

16/06/2021

L’Ajuntament de Pals ha iniciat el procés selectiu per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va, mitjançant un concurs específic de mobilitat interadministrativa. Avui, dimecres 16 de juny, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la convocatòria i, per tant, demà dijous s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds, que s’allargarà un total de 20 dies hàbils.

Les persones interessades poden presentar sol·licituds emprant obligatòriament el model normalitzat adjunt a aquesta notícia, en horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores), de dilluns a divendres, llevat festius, al Registre General de l’Ajuntament.

Altrament, la sol·licitud també es pot presentar a les oficines de Correus. En aquest cas, caldrà que es faci en sobre obert per a ser datada i segellada pel personal responsable abans de la seva certificació. A més, la persona interessada haurà de comunicar la remissió de la còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic (rrhh@pals.cat) o, com a màxim, el darrer dia de presentació d’instàncies, adjuntant el comprovant que ho acrediti.

Les sol·licituds han d’acompanyar-se de la documentació següent:

  • Document nacional d’identitat o del passaport vigent.
  • Certificació lliurada per l’òrgan competent de l’Administració pública de procedència, que acrediti la condició de personal funcionari de carrera de la persona aspirant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat.
  • Currículum vitae.
  • Titulació exigida o rebut que acrediti el pagament dels drets d’expedició del títol. Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger caldrà adjuntar la corresponent homologació.
  • Documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1) o superior.
  • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de presentar, a més, el nivell Plataforma (A2) de llengua espanyola.
  • Documentació justificativa dels mèrits al·legats.
  • Document justificatiu de l’abonament dels drets d’examen.

Per a més informació, es poden consultar les bases reguladores a l’enllaç següent: https://pals.eadministracio.cat/transparency/f66436a1-d9bc-4904-adb9-41b0cf49e0c7/

Informació addicional