Convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’administració general

16/12/2021

L'Ajuntament de Pals ha obert una convocatòria pública per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’administració general com a personal funcionari interí, pel sistema de concurs oposició i mitjançant torn lliure. La jornada de treball setmanal de la plaça convocada serà de 36 hores de mitjana de còmput setmanal (cent per cent de la jornada setmanal ordinària). 

Les sol·licituds, adreçades a l’Alcaldia, s’han de presentar emprant obligatòriament el model normalitzat establert a l’annex 1 de les bases, en horari d’atenció al públic (de 9 a 14 h), de dilluns a divendres, llevat festius, al Registre General de l’Ajuntament, en el termini de vint dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del document nacional d'identitat o equivalent., de la titulació exigida per participar a la convocatòria, el currículum acadèmic i professional i una relació dels mèrits que s’aportin al procés selectiu (únicament caldrà aportar una relació dels mateixos en els termes assenyalats al model de sol·licitud de l’annex 1 de les bases).

Les persones interessades en optar a la plaça poden accedir al model de sol·licitud i a totes les bases de la convocatòria mitjançant l'enllaç següent: https://pals.eadministracio.cat/transparency/491522b6-5404-4d0a-85db-99da40872f35/