Convocatòria de sessió plenària el proper 28 de maig a les 19 h

22/05/2020

Que el 21 de maig de 2020 es dicta el Decret núm.340/2020, en virtut del qual es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 28 de maig, a les 19.00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
 2. Dació de compte del Decret núm.323/2020, d'11 de maig, en virtut del qual es contracta, en règim laboral temporal, i sota la modalitat d'interinitat, el senyor Juan José Díaz García per a desenvolupar les tasques d’operari de serveis de la Brigada Municipal - Exp.núm.379/2020
 3. Ratificació del Decret núm.302/2020, de 27 d'abril, en virtut del qual es modifica el règim de funcionament telemàtic de les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Pal - Exp.núm.283/2020
 4. Aprovació inicial de la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Pals - Exp.núm.380/2020
 5. Nomenament de la senyora Yolanda Mármol Angulo com a membre de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pals - Exp.núm.353/2020
 6. Nomenament del senyor David Carbó Ribera com a membre de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pals - Exp.núm.371/2020
 7. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.27, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol i casal d’estiu - Exp.núm.397/2020
 8. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Pals en l'àmbit d'actuació delimitat pels carrers Avi Rajoler, Aniceta Figueres i de la Fàbrica, 4 - Exp.núm.1010/2020
 9. Mocions
 10. Assumptes urgents
 11. Precs i preguntes

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència LOCALRETMEET que el Consorci Localret ha posat en funcionament per a celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube: https://www.youtube.com/user/ajuntamentpals

Informació addicional