Convocatòria mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça vacant d’auxiliar administrativa

20/12/2021

L'Ajuntament de Pals ha obert una convocatòria pública per cobrir una plaça vacant d’auxiliar administrativa mitjançant concurs-oposició lliure.

Les funcions del lloc de treball objecte d’aquestes bases són les següents:
● Preparar i recopilar documentació i introduir dades.
● Atendre i derivar trucades telefòniques.
● Atendre presencialment.
● Gestionar el correu electrònic de la unitat i la correspondència.
● Redactar documents de caràcter administratiu (decrets, dictàmens, propostes, entre d’altres), així com altres documents necessaris per la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
● Sol·licitar i ocupar-se del manteniment del material de la unitat.
Classificar, ordenar, arxivar i registrar el conjunt de documents de l’àmbit (expedients, convenis, decrets dictàmens o d’altres).
● Donar suport a la tramitació administrativa de l’àmbit.
● Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins de l’àmbit.
● D’altres de caràcter similar, que li siguin encarregades.

La jornada de treball setmanal de la plaça convocada serà de trenta-sis hores de mitjana de còmput setmanal (cent per cent de la jornada setmanal ordinària). No obstant això, aquesta jornada s’ajustarà a les previsions legals i reglamentàries que resultin d’aplicació en cada moment.

Les sol·licituds, adreçades a l’Alcaldia, s’han de presentar emprant obligatòriament el model normalitzat establert a l’annex 1 de les bases, en horari d’atenció al públic (de 9 a 14 h), de dilluns a divendres, llevat festius, al Registre General de l’Ajuntament, en el termini de vint dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del document nacional d'identitat o equivalent., de la titulació exigida per participar a la convocatòria, el currículum acadèmic i professional.

Les persones interessades en optar a la plaça poden accedir al model de sol·licitud i a totes les bases de la convocatòria mitjançant l'enllaç següent: https://pals.eadministracio.cat/transparency/bd806efe-2459-456b-8756-f018459dcc3b/