Convocatòria per a la selecció de personal interí de la plaça de tècnica d’administració general

14/07/2021

 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pals, ha aprovat les bases i convocatòria per a la selecció, com a personal funcionari interí, pel sistema de concurs-oposició i mitjançant torn lliure, de la plaça de tècnic/a d’administració general, classificada a l’escala d’administració general, subescala de gestió, grup de classificació A, subgrup de classificació A2, amb complement de destinació 20, per a l’exercici 2021 i la constitució d’una borsa de treball (exp.núm.69/2021).

Les funcions del lloc de treball objecte d’aquestes bases són les següents:

a) Tramitació de procediments administratius de complexitat alta:

 • Preparar i proposar redaccions d’ordenances i/o reglaments municipals en qualsevol de les matèries pròpies de l’àmbit local.
 • Dur a terme la realització d’activitats administratives superiors, i de gestió, estudi i proposta d’expedient, de procediments i circuïts administratius.
 • Col·laborar en la normalització dels procediments administratius.
 • Redactar dictàmens, decrets, propostes de resolució i d’acord, ordres d’execució, així com qualsevol altra documentació jurídica administrativa complementària.

b) Assessorament en l’àmbit jurídic:

 • Assessorar jurídicament a qualsevol de les àrees municipals.
 • Portar a terme el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina relacionada en qualsevol àmbit propi de l’Ajuntament.
 • Assessorar i informar a l’equip de govern en temes relacionats amb l’organització interna.
 • Control en la gesti  i en l’activitat administrativa en general, i assegurar els mecanismes per a una correcta comunicació corporativa, a nivell intern.
 • Redactar els plecs generals i particulars realitzant el seguiment i l’execució dels expedients corresponents.
 • Estudiar, informar i proposar millora de procediments.

c) Realització de les tasques pròpies de Secretaria:

 • Portar a terme tasques i funcions de la Secretaria de l'Ajuntament per delegació o substitució del seu titular.

En la documentació adjunta es podrà trobar el model de sol·licitud del procés selectiu, les bases i els edictes de la convocatòria.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença demà, 15 de juliol de 2021, i finalitza el 12 d’agost de 2021.