DECRET LLEI 10/2020 pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front del COVID-19

01/04/2020

DECRET LLEI 10/2020 pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19 

Aquí us deixem un resum de les mesures del DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19:

 

MESURES EN MATÈRIA DE DESPESES DE PERSONAL

Recuperació de l'import del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

 

MESURES EN MATÈRIA MORTUÒRIA

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, amb mesures per agilitar el temps de donar el corresponent destí final als cadàvers de les persones difuntes a causa del Covid-19.

  • Mentre es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats serveis de prestació forçosa per l'autoritat competent en matèria de salut.
  • Protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la realització del seu destí final d'inhumació o incineració.

 

MESURES EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT

  • Suspensió de les assemblees generals de qualsevol tipus de les entitats esportives catalanes.
  • Perllongament automàtic del mandat a aquells òrgans directius que vegin durant l'estat d'alarma expirat el seu mandat.

 

MESURES EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PRIVAT SUBJECTES A LES DISPOSICIONS DEL DRET CIVIL CATALÀ, INCLOSES LES SOCIETATS COOPERATIVES, I A LES JUNTES DE PROPIETARIS

  • Ampliació dels terminis legalment previstos per a la reunió dels òrgans d'aquestes entitats.
  • Possibilitat d'ajornar o modificar les reunions convocades amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma.
  • Possibilitat de celebrar les reunions i adoptar els acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació i també l'adopció d'acords sense reunions.
  • Ampliació de terminis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles legalment.
  • Les cooperatives podran suspendre de forma total o parcial l'activitat cooperativitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les aportacions de les persones sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la vigència de l'estat d'alarma.

 

MESURES EN MATÈRIA D’ACTES CULTURALS

Requisits per a l’aplicació del supòsit de la força major per a la  suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància, envergadura o naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l'aixecament de l'estat d'alarma.

 

Informació addicional