Dijous 24 de setembre, nova sessió plenària

23/09/2020

El proper dijous, 24 de setembre, el consistori de Pals celebrarà una nova sessió plenària de caràcter ordinari. Serà a partir de les set del vespre i continuarà fent-se  de forma telemàtica mitjançant la plataforma de videoconferències ZOOM. Totes aquelles persones que vulguin seguir la sessió podran fer-ho en streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Pals 

En aquesta ocasió, presenta el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
  2. Dació de compte del Decret núm.514/2020, de 18 de juliol, en virtut del qual es contracta el senyor Aniol Anglada Trias, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’obra o servei determinat, com a operari de la brigada municipal d'acord amb el Projecte Brigada Jove de Pals 2020

Exp.núm.122/2020

  1. Dació de compte del Decret núm.527/2020, de 27 de juliol, en virtut del qual es contracta el senyor Abdelouiaid Abdelaoui, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció, com a operari de la brigada municipal

Exp.núm.615/2020

  1. Dació de compte del Decret núm.535/2020, de 28 de juliol, en virtut del qual es nomena el senyor Marc Carbó Ibars, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local

Exp.núm.618/2020

  1. Aprovació definitiva de la nova ordenança de circulació i estacionament al nucli antic de Pals

Exp.núm.234/2020

  1. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter

Exp.núm.715/2020

   7. Convalidació del Decret núm.578/2020, de 20 d’agost, en virtut del qual s’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdit número MC 3.20 del pressupost vigent, en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari

Exp.núm.594/2020

   8. Aprovació de la moció presentada per l'equip de govern de l'Ajuntament de Pals per a la suficiència financera dels ens locals

Exp.núm.696/2020

   9. Mocions

   10. Assumptes urgents

   11. Precs i preguntes