Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació 4a del Pla Especial les Serres de Pals.

24/01/2022

L’11 de gener de 2022 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, aprova inicialment la modificació 4a del Pla Especial de les Serres de Pals del terme municipal de Pals (en endavant, la modificació), en els termes següents:

«Primer. Aprovar inicialment la modificació, segons documentació presentada el 12 d’agost de 2019 (2019-E-RE-817) (exp.núm.900/2019).

Segon. Sotmetre aquest expedient a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació, al tauler d’anuncis electrònic i al portal web municipal de l’Ajuntament de Pals, tal com estableix l’article 23.1 del RLUC.

Tercer. Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes sectorials dels organismes de la Generalitat de Catalunya que tot seguit es relacionen:

  • Agència Catalana de l’Aigua (demarcació territorial de Girona).
  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
  • Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
  • Departament de Cultura.
  • Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i la Defensa de la Natura.
  • Associació de Naturalistes de Girona.

Quart. Acordar l’aprovació provisional en el termini de dos mesos des del venciment del termini d’informació pública, incorporant la resolució de les al·legacions que s’hagin presentat, si és el cas, així com incorporar els informes dels organismes sectorials i les modificacions que s’hagin d’introduir com a conseqüència de les al·legacions presentades o del contingut dels esmentats informes sectorials.

Cinquè. Trametre l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona un cop acordada l’aprovació provisional en tant que òrgan competent per acordar l’aprovació definitiva de la modificació, segons disposa l’article 80.c) del TRLUC.

Sisè. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a la resta de propietaris dins de l’àmbit de tot el Pla Especial de les Serres de Pals del terme municipal de Pals. (...)».

Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en defensa dels seus interessos.