Exposició pública del projecte del camí verd per vianants i bicicletes de Pals

21/12/2021

Exposició pública del projecte del camí verd per vianants i bicicletes de PalsExposició pública del projecte i l’estudi d’integració paisatgístic de camí verd per vianants i bicicletes per unir el nucli de Pals als masos de Pals, al municipi de Pals.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 15 de desembre de 2021, acorda sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Pals, el projecte i l’estudi d’integració paisatgístic de camí verd per vianants i bicicletes per unir el nucli de pals als masos de pals, al municipi de Pals, promogut per l’Ajuntament de Pals i presentat el 13 de desembre de 2021 (2021-E-RC-5291) per el tècnic redactor Jaume Corominas Blanch, arquitecte col·legiat 26.757-0, en compliment de l’article 51 del Decret 64/2014, del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 
Durant l’esmentat termini l’expedient administratiu es podrà consultar a les dependències dels Serveis Tècnics municipals de l’Àrea d’Urbanisme (plaça Major, 7, 17256, de Pals), en horari d’oficina (de dilluns a divendres, de 9.00 h a 13.00 h), prèvia concertació telefònica, i formular les al·legacions pertinents, si escau.
 
Simultàniament a aquest tràmit d’informació pública, el qual s’empara en l’article 51 del Decret 64/2014, del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la Junta de Govern Local acorda sol·licitar informe als organismes següents:
• Xarxa viària de la Diputació de Girona.
• Direcció General d’infraestructures de mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
• Agència Catalana de l’Aigua.
• Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental.
Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en defensa dels seus interessos.

 

  • carril bici