Ja es pot presentar la documentació per obtenir subvencions esportives i culturals del 2019

11/10/2019

Les subvencions van dirigides a proves, entitats esportives i atencions culturals. Es preveu que l’obertura de la convocatòria tingui lloc durant el mes de novembre, tot i que la documentació requerida ja és acceptada. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb intervencio@pals.cat.

 

El passat 9 d’octubre va sortir publicada, al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), l’aprovació inicial de les bases reguladores especifiques de les subvencions en matèria de proves i entitats esportives i atencions culturals per a l’any 2019. Ara, comença el període d’exposició pública i, després de 20 dies hàbils, la convocatòria quedarà aprovada i s’obrirà el termini per presentar les sol·licituds.

 

Enguany està prevista una bestreta de fins al 50% en el moment de la concessió, sempre que se sol·liciti expressament a la instància. L’altra part de l’import s’atorgarà quan es presenti la justificació de la utilització dels fons rebuts.

 

Com puc presentar la sol·licitud?

 

Us recordem que la sol·licitud s’ha de tramitar a través de la Seu Electrònica, que trobareu al Catàleg de Tràmits / Administració General / Subvencions / Sol·licitud de subvenció per a entitats i associacions de Pals / Tramitació electrònica. En aquest punt, s’haurà de presentar la documentació requerida, que és la següent:

 

  • Programa detallat de les activitats a realitzar i per a les quals se sol·licita la subvenció.
  • Pressupost total, degudament desglossat en el qual figuri el cost de les activitats proposades i les fonts de finançament. Per a l’adquisició de material cal aportar, a més, el pressupost detallat de les cases subministradores.
  • Acceptar la declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social (només cal acceptar la declaració jurada, no cal adjuntar cap document).

 

Des del consistori, es recomana que la documentació sol·licitada es prepari amb temps i antelació, ja que l’obertura de la convocatòria està prevista per al mes de novembre. Des d’avui mateix, els documents es poden anar presentant sense problema.

 

Per a qualsevol dubte o consulta, l’Ajuntament de Pals es posa a la vostra disposició, i us podeu dirigir a intervencio@pals.cat.