L’Ajuntament de Pals aprova inicialment el pressupost general per al 2022

24/12/2021

 El 21 de desembre de 2021 el Ple municipal, en sessió extraordinària, va aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Pals per a l’exercici 2022, les seves bases d’execució i la plantilla de personal, la qual cosa s’exposa al públic fins al 14 de gener de 2022 en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 244, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient administratiu i presentar-hi les reclamacions davant el Ple.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, circumstància que serà certificada pel secretari municipal, els acords d’aprovació inicial s’entendran elevats automàticament a definitius sense necessitat d’adoptar nous acords plenaris. 

El pressupost general per l’any vinent 2022 contempla un total d’ingressos i despeses de 6.823.309,50 €. Del total de despeses es contempla un total de 948.842,73 € en concepte d’inversions reals.

Pel que fa a la plantilla de personal de l’Ajuntament, suposa una despesa de 2.974.052,11 €. Com a personal funcionari el consistori disposa de:

 • 1 secretari/a.
 • 1 interventor/a.
 • 1 tresorer/a.
 • 7 administratius/ves.
 • 3 auxiliars administratius/ves.
 • 1 agutzil.
 • 1 tècnic/a mitjà arquitecte tècnic/a.
 • 1 enginyer/a.
 • 1 tècnic/a gestió mediambiental.
 • 1 tècnic/a d’esports.
 • 1 auxiliar tècnic.
 • 2 caporals de la Policia Local.
 • 13 agents de la Policia Local.

Pel que fa al personal laboral es compta amb:

 • 1 auxiliar administratiu/va de secretaria.
 • 3 auxiliars administratius/ves de Turisme.
 • 1 auxiliar administratiu de Cultura.
 • 1 conserge d’Educació.
 • 1 conserge d’Esports.
 • 4 peons de la Brigada Municipal.
 • 1 auxiliar administratiu/va a la Policia Local.
 • Pressupost general 2022