L’Ajuntament de Pals aprova inicialment la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal

16/06/2020
  • En marxa el termini d’exposició pública, des del 17 de juny de 2020 fins al 29 de juliol, del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Pals

El Ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària de 28 de maig de 2020, aprova inicialment la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Pals, redactat pel Consell Comarcal del Baix Empordà (2020-E-RC-1631), d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta (exp.núm.380/2020), la qual cosa s’exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions que es practicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al portal web municipal i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Pals, perquè es puguin presentar al·legacions i reclamacions, amb l’advertiment que, en cas de no presentar-se, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat de nou acord plenari, procedint a la seva tramitació a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació, de conformitat amb l’article 46.3.c) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Practicades les publicacions en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8154, de 15 de juny de 2020, i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.115, de 16 de juny de 2020, el termini d’exposició pública s’inicia l’endemà, 17 de juny de 2020, i finalitza el proper 29 de juliol.

L’expedient objecte d’exposició pública pot consultar-se clicant aquí.