Mascareta obligatòria en la via pública, espais a l'aire lliure i en espai tancat d'ús públic

09/07/2020

Per evitar el contagi i la propagació de la Covid-19, les persones de més de sis anys estan obligades, a partir d'avui, a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat

La Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, publicada al DOGC de 9 de juliol i que entra en vigor avui, estableix noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les persones de 6 anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. Aquesta previsió s'estableix sens perjudici del manteniment de la regulació de l'ús de la mascareta als mitjans de transport en tot allò que no s'hi oposi.

Es mantenen les exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l'activitat, de l'obligatorietat de l'ús de mascareta establertes a l'apartat 2.2.2 de la Resolució SLT/1429, de 18 de juny i a l'apartat 3.2.4 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol.

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució sobre l'ús de la mascareta. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

 Aquesta resolució deixa sense efecte, en allò que s'hi oposin, els apartats 1.1.1., 2.1.3 i 2.2.1.a) de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, així com l'apartat 3.2.1 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol.