Modificació del pla especial urbanístic de regulació dels establiments.

25/06/2021

Modificació del pla especial urbanístic de regulació dels establiments de pública concurrència i rètols a les zones
d'edificació històrica del Pedró i entorns, al terme municipal de Pals.

S' Aprova definitivament la Modificació puntual del Pla especial de regulació dels establiments de pública
concurrència i dels rètols a les zones d'edificació històrica del Pedró i el seu entorn, promoguda i tramesa per
l'Ajuntament de Pals.

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.