Nota informativa: prevenció d'incendis forestals

20/03/2024

D’acord amb el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, l’Ajuntament de Pals el 16 de setembre de 2015 va aprovar inicialment el plànol de delimitació de les franges de protecció d’incendis delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei.

El servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General de Medi Natural, va emetre informe favorable en signat el 16 de desembre de 2015, i finalment el 10 de març de 2016  es va fer l’aprovació definitiva i es va transmetre tant a la Diputació de Girona com al Servei de Prevenció d’incendis.

Aquest plànol a part d’haver estat sotmès a informació pública durant un període de 20 dies, i publicat al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament en el seu moment, és un document públic que es pot visualitzar a Sistema d’informació territorial municipal (SITMUN) de la Diputació de Girona.

Posteriorment, es va redactar el projecte executiu en base als plànols de delimitació aprovats. El projecte inicial el 22 de setembre de 2022 el Ple municipal, en sessió ordinària, acorda l’aprovació i se sotmet novament a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis electrònic i al portal de l’Ajuntament de Pals, així com el període de consulta presencial. Durant l’esmentat període no es va efectuar cap al·legació.

A més a més, es va fer notificació als propietaris afectats l’octubre del 2022.

Abans de treure a licitació les obres d’obertura, l’estiu del 2023 es va modificar el projecte i es va tornar a sotmetre novament a informació pública i es va publicar al BOPG i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant 62 dies, sense que la entitat denunciant ni cap particular presentés cap al·legació.

El 19 d’octubre de 2023 es va fer una xerrada a Ca la Pruna on es va convidar a tots els veïns i veïnes del municipi, i es van enviar 456 cartes personalitzades als veïns implicats directament, ja sigui per ser propietaris de terrenys on passa la franja, o per ser propietaris d’elements obligats a executar la franja al voltant de la seva propietat.

El Projecte executiu s’ha redactat amb la supervisió de la Diputació de Girona, i amb l’informe de Parc Natural i de l’ACA.

A finals del 2023 es van licitar les obres i estem en fase de finalització de les mateixes.

S’ha contractat una empresa externa amb tècnics qualificats per fer el seguiment i direcció de l’obra.

El Cos d’Agents Rurals de la Generalitat d e Catalunya ha emès un informe sobre l’execució dels treballs realitzatson es conclou que la franja perimetral feta compleix els metres d'amplada i valora positivament els treballs realitzats, considerant les característiques del lloc, l'estat de la vegetació, el pendent existent, el tipus de massa i la tipologia de sòl.

Per tant, tant el projecte com l’execució dels treballs d’obertura de les franges compleixen escrupolosament amb la normativa vigent; Llei 5/2003, de 22 d'abril i el Decret 123/05 de Mesures de Prevenció d’incendis forestals.

Tal com recull l'informe esmentat, les obres d'obertura encara no estan finalitzades i se n’està fent el seguiment fins a la seva finalització per part de la direcció d’obra i dels tècnics corresponents.

És necessari recordar que l’ajuntament té la obligació d’establir mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja que els envolta.

Tots els municipis de la província de Girona han aprovat els plànols de delimitació i molts ja han executat les obres d’obertura.

Els treballs realitzats obeeixen única i exclusivament a finalitats de prevenció d’incendis per protegir edificacions i a la població, essent absolutament fals els motius especulatius que s’al·ludeixen per part de SOS Costa Brava.

 

  • franges