Nova bonificació pels immobles on s’instal·lin sistemes d’aprofitament d’energia solar i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica d’autoconsum

15/10/2022

El passat 28 de juliol de 2022 es va publicar al BOPG l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.3, reguladora de l’impost sobre béns immobles.

A la bonificacions ja existents:

-          Del 50% a favor dels immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses o persones jurídiques.

-          Del 50% a favor dels habitatges de protecció oficial

-          Del 95% a favor dels béns rústics de cooperatives agràries

-          Del 20% a favor dels titulars d família nombrosa

S’hi afegeix una nova bonificació del 50%, amb un límit de 500 euros anuals a l’impost dels béns immobles, en els quals s’instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica per autoconsum, amb un límit de cinc cents euros anuals, i segons les condicions establertes en la mateixa ordenança

La suma de la bonificació aplicada durant els cinc períodes impositius serà de, com a màxim, l’import del cost de la instal·lació (material i instal·lació), per la qual cosa, juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar les factures que en justifiquin el cost.

Les bonificacions no seran acumulables. En cas que hi concorri més d’una s’aplicarà la més beneficiosa per a la persona sol·licitant.

Podran ser objecte de bonificació aquells que reuneixin els requisits establerts en aquest article, prèvia acreditació d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament

A la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Pals, dins l’apartat d’Hisenda, Liquidació i Gestió tributària s’ha habilitat el formulari específic per la sol·licitud de la bonificació.