Nova convocatòria de la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí, fase VI-b

08/04/2022

Avui, 8 d’abril de 2022, s’ha publicat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Pals l’anunci relatiu a la convocatòria de la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí, fase VI-b, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació (exp.núm.1054/2021).

Aquesta publicació substitueix la realitzada el 31 de març de 2022, la qual resta sense efectes amb motiu de la modificació, segons informe tècnic emès en el dia d’avui, de la clàusula 15.12.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador de la licitació. Per aquest motiu s’ha considerat adient, amb la finalitat de no ocasionar cap indefensió en els drets de les persones licitadores, publicar, de nou, tota la documentació contractual i reiniciar el termini per a la presentació de presentació de proposicions, el qual finalitzarà el proper 28 d’abril, en detriment del dia 20, tal com estava previst inicialment.