Oberta la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer per a persones que tinguin entre 36 i 64 anys

15/04/2024

Les persones que tinguin entre 36 i 64 anys ja poden sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024. Termini: del 15 d’abril, a les 9 h, fins el 10 de maig de 2024 a les 14 hores.

En data 10 d’abril de 2024 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució TER/1138/2024, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts per a l’any 2024 per a persones que tinguin entre 36 i 64 anys.

D’acord amb el que disposen les bases reguladores el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2022. Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2022, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420. L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2022 és de 7.967,73 euros anuals.

Els imports màxim del lloguer o preu de cessió mensual són els següents:

  • Quant es tracti d’habitatge:

Demarcació de Girona: 650 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

  • Quant es tracti d’habitació:

Demarcació de Girona: 350 euros.

 Informació i accés al tràmit

 Les sol·licitud s’han de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

  • Telemàticament. A través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. En el moment de fer la sol·licitud cal tenir la documentació requerida en format PDF i la identificació digital preparada.
  • Si necessiteu ajuda podeu trucar al 625883502  o presencialment a l'Oficina d'Habitatge Comarcal (Santa Coloma).

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web d’Habitatge i a l'Oficina Virtual de tràmits.

Consulteu la documentació, requisits i altres informacions del tràmit al web d’habitatge de la Generalitat de Catalunya

El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d’aquesta convocatòria tinguin 35 anys o menys, s’inicia l’11 de març de 2024, a les 9 h, i finalitza el 12 d’abril de 2024, a les 15 h.

Informació addicional