Pals entra en fase d’emergència per sequera

02/02/2024

La Generalitat ha decretat aquest estat que implica reduir el consum a 200 litres per persona i dia

Avui, divendres 2 de febrer, Pals, després del Decret de la Generalitat de Catalunya, entra enfase d’emergència per sequera a la conca Ter-Llobregat, que abasteix el nostre municipi.

Aquesta fase d’emergència que afecta la majoria de la població de Catalunya s'aplica a 202 municipis de les conques internes, amb sis milions d'habitants. La Generalitat de Catalunya ha elaborat el portal de sequera a través del qual es pot fer el seguiment de l'estat de sequera de cada municipi i de les mesures que s'apliquen en cada situació.

El límit per persona i dia serà de 200 litres i inclou el consum domèstic, les activitats econòmiques, centres sanitaris i usos municipals i les pèrdues en les xarxes de distribució, entre d’altres. El consum a les llars es recomana que se situï al voltant dels 90 litres. La reducció en agricultura passa a ser del 80%, del 50% en ramaderia, i del 25% en usos industrials i recreatius.

Consulta les mesures del teu municipi a El Visor de la Sequera: www.sequera.cat

Emergència en tres fases

L’estat d’emergència per sequera conté tres fases amb restriccions cada cop més severes. A la primera fase, el consum d’aigua s’estableix en 200 litres per persona i dia. En la segona fase, el consum baixarà a 180 litres, mentre que en el tercer es reduirà fins als 160 litres, entre altres restriccions.

MESURES FASE EMERGÈNCIA

 

Semàfor vermell – Escenari d’emergència (16% de les reserves)

Es produeixen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi. 

MESURES COMUNES

 • L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
 • Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
 • Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
 • L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
 • Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
 • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
 • El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
 • Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

MESURES DE GESTIÓ

 • Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus Pla d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.
 • El Govern podrà establir a proposta d’un Departament o dels ens locals excepcions puntuals a les limitacions/prohibicions per raons d’interès públic.

MESURES D’ESTALVI GENERALS

En els sistemes regulats s’estableixen 3 estadis, amb una dotació màxima de consum per persona i dia en cada cas (inclou activitats econòmiques i comercials):

 • EMERGÈNCIA I a 200 litres persona i dia
 • EMERGÈNCIA  II a 180 litres persona i dia
 • EMERGÈNCIA III a 160 litres persona i dia

 

En els sistemes no regulats s’estableix una única dotació màxima per a l'emergència de 200 litres persona i dia.

 

L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i Excepcionalitat amb els afegits següents amb caràcter general:

 • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
 • Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.
 • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)
 • Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.
 • Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi municipals/sectorials.
 • Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern i que s’expliquen a continuació.