Ple en sessió ordinària 23 de novembre

17/11/2023
 

Es convoca el ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 23 de novembre, dijous, a les 19.00 hores, i a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors

2. Dació de compte del Decret núm.1017/2023, de 2 d'octubre, en virtut del qual es nomena a la senyora Mariona Virgili Marquès funcionària de carrera de l'Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça de tècnica de gestió medioambiental, classificada a la l'escola d'administració especial, subescala de serveis especials, grup de classificació A2, complement de destinació 22.

3. Dació de compte del Decret núm. 826/2023, de 28 de juliol, en virtut del qual es contracta en règim de personal laboral temporal fix discontinu, el senyor Mohamed Kadimi i el senyor Jorge Cuenca Fernández, per a ocupar la plaça de peó de brigada municipal, amb una durada de deu i sis mesos, respectivament.

4. Aprovació inicial del pressupost municipal, de les seves bases i d'execució i de la plantilla de personal per a l'exercici 2024.

5. Aporvació inicial del reglament del sistema intern d'informació de l'Ajuntament de Pals.

6. Increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Pals per l'aplicació de l'article 19.2 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.

7. Nomenament del senyor David Llorà Sicars com a nombre de l'Assocaició de Voluntaris de Protecció Civil de Pals.

8. Adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcadesses pel Clima i l'Enetgia 2050 i aprovació del PAESC de l'Empordanet.

9. Aprovació de la compensació econòmica per desequilibri ecoòmic financer en la concessió, per part de la mercantil Suara Serveis SCCL, i amb relació el curs 2022-2023 del servei públic de l'escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l'explotació de l'immoble i dels béns i instal·lacions que li estan adscrits.

10. Adhesió de l'Ajuntament de Pals al Pla de serveis de joventut per a l'assistència tècnica i/o dinamitzadora de joventut als municipis de la comarca del Baix Empordà.

11. Adhesió al Pla de serveis del servei municipal d'habitatge als municipis de la comarca del Baix Empordà.

12. Mocions.

13. Assumptes urgents.

14. Precs i preguntes.

Informació addicional