PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL PRÒXIM 15 DE MARÇ

13/03/2023

Es convoca el ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 15 de març, dimecres, a les 19.00 hores, i a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors

2. Dació de compte del Decret núm.60/2023, de 20 de gener, en virtut del qual es nomena el senyor Joan Torres Muñoz, funcionari en pràctiques de l'Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d'agutzil.

3. Dació de compte del Decret núm.196/2023, de 22 de febrer, en virtut del qual es nomena el senyor Sergi Serra Serrat, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d'arquitecte tècnic.

4. Dació de compte de la resolució de la DGAL per la qual s’autoritza el senyor Christian López Ibanco a acumular les funcions del lloc de treball de secretaria de classe segona, reservat a personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria d’entrada de l’Ajuntament de Pals, amb efectes des del dia 1 de març de 2023.

5. Dació de compte del Decret núm.107/2023, de 7 de febrer, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2022.

6. Dació de compte de l'informe anual de resultats de la funció interventora que exigeix l'article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, en ocasió de la remissió de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2022.

7. Dació de compte del Decret núm.151/2023, de 14 de febrer, pel qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit (MC 1.23).

8. Dació de compte del Decret núm.67/2023, de 24 de gener, en virtut del qual es classifiquen les ofertes presentades amb motiu de la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí, fase V-b, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, i es requereix a la mercantil Rubau Tarrés, SAU, la constitució de la garantia definitiva.

9. Dació de compte del Decret núm.114/2023, de 9 de febrer, en virtut del qual s’adjudica la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí, fase V-b, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, a la mercantil Rubau Tarrés, SAU.

10. Aprovació inicial de la modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 3.23).

11. Aprovació inicial de la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 2.23). 

12. Aprovació de la compensació econòmica per desequilibri econòmic financer en la concessió, per part de la mercantil Suara Serveis, SCCL, i amb relació el curs 2021-2022, del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i dels bens i instal·lacions que li estan adscrits.

13. Rectificació d’errada aritmètica de l'acord del Ple de 22 de gener de 2023 sobre l'aprovació de la pròrroga del contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de la fracció de rebuig i voluminosos al municipi de Pals i rectificació d’errada aritmètica.

14. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Pals mitjançant la incorporació de dues places de nova creació.

15. Resolució de les al·legacions i aprovació de la Relació dels Llocs de Treball.

16. Declaració de caducitat de l'exp.núm.1111/2021 amb motiu de la paralització del mateix per causes imputables a l'Ajuntament de Pals, i la incoació d'un nou procediment per a l'aprovació de la nova ordenança de circulació i estacionament al Nucli Antic de Pals.

17. Adhesió de l’Ajuntament de Pals al Pla de serveis d'assistència i cooperació tècnica en matèria de serveis socials del Consell Comarcal del Baix Empordà.

18. Mocions 

19. Assumptes urgents 

20. Precs i preguntes