Ple en sessió ordinària el pròxim 26 de gener

20/01/2023

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper dijous 26 de gener de 2023, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:
1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors.
2.- Dació de compte del Decret núm. 1157/2022, de 28 de desembre en virtut del qual es nomena el senyor Joan Mac-Cragh Sala, funcionarí interí per ocupar una plaça d'agent de la policia Local de l'Ajuntament de Pals.

3.-Dació de compte del Decret núm. 1158/2022, de 28 de desembre en virtut del qual es nomena el senyor Jesús Sánchez Garica, funcionarí interí per ocupar una plaça d'agent de la policia Local de l'Ajuntament de Pals.

4.- Dació de compte del Decret núm. 10/2023, d'11 de gener, en virtut del qual es dona la conformitat perquè el senyor Christian López Ibanco, secretari de l'Ajuntament de Pals amb nomenament definitiu, pugui ocupar el lloc de treball de secretaria general de l'ajuntament de Calonge i Sant Antoni en règim de comissió de serveis, amb efectes del dia 1 de febrer de 2023.

5.- Increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Plas per l'aplicació de l'article 19.dos de la Llei 31/2022. de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.

6.- Aprovació del nomenat per ocupar el càrrec de jutge de pau titular de Pals.

7.- Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Pals a la Mancomunitat Intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la badia de Roses i el Baix Ter per a l'execució de l'activitat material i tècnica de control integrat de plagues.

8.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per a la delimitació de l'àmbit del Pla de Millora Urbana del carrer de la Muralla, 37, de Pals.

9.- Aprovació definitiva a lexpedient per a la imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu de la realització de les obres d'urbanització de MAS Tomasí, fase VI-b, i del calendari de pagament.

10.- Dació de compte de la sentència núm. 264/2022, de 10 d'octubre, en virtut de la qual es desestima el recurs C-A interposat per la representació de la Senyora Carmen Aranda Reyes contra l'Ajuntament de Pals.

11.- Dació de compte de la sentència núm. 268/2022, de 10 d'octubre, en virtut de la qual es desestima el recurs de C-A interposat per Best aviation, SL, contra l'Ajunament de Pals.

12.- Mocions

13.-Assumptes urgents

14.-Precs i preguntes

 

 

Informació addicional