Resum de les Ordres ministerials sobre l'obertura de determinats comerços i serveis

04/05/2020

Ahir, diumenge 3 de maig, es van publicar diferents Ordres ministerials en un BOE extraordinari, d’entre les quals destaquem les següents:

 • Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidadENLLAÇ 

Mesures a destacar

Obligatorietat de l’ús de mascaretes que cobreixen nas i boca per a totes aquestes persones:

 • Usuaris del transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim.
 • Usuaris dels transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor.
 • Treballadors dels serveis de transport que tinguin contacte amb els viatgers. També accés a solucions hidroalcohòliques.

Disposició dels viatgers en els vehicles:

 • Transports privats particulars i privats de fins a nou persones, inclòs el conductor: màxim de dues persones per cada filera de seients, amb mascareta i màxima distància possible entre ocupants.
 • Transports públics de viatgers de fins a nou places, inclòs el conductor:  màxim dues persones per cada filera addicional de seients respecte la del conductor, amb màxima distància possible.
 • Vehicles amb un única filera de seients: màxim dues persones, amb mascareta i màxima distància possible.
 • Transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús i en transports ferroviaris en què els ocupants hagin d’anar asseguts: Màxima separació entre viatgers. No s’hi podran ocupar més de la meitat de seients disponibles respecte del màxim permès.
 • En els autobusos sempre es mantindrà buida la filera posterior a la butaca ocupada pel conductor.
 • Transport públics col·lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà amb plataformes per a passatgers drets: màxima distància possible,  màxim dos viatgers per cada metre quadrat de la zona habilitada per viatjar dret.

 

 • Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividadENLLAÇ


Es modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per incloure, dintre les obres exceptuades de la suspensió, les que es realitzin en locals, habitatges o altres zones no delimitades de l’edifici no habitades a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres.  També es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici necessàries per a la realització de les obres.

 

 • Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federadoENLLAÇ

Mesures més destacades, corresponents a la Fase 0 del pla de desconfinament:

Capítol I. Reobertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals es va suspendre arran de la declaració l’estat d’alarma.

Condicions per a l’obertura:

 • Sistema de cita prèvia per garantir un únic client per a cada treballador dins de l’establiment o local. Sense zones d’espera.
 • Atenció individualitzada al client amb separació física.
 • Horari d’atenció preferent per als majors de 65 anys, coincident amb les franges d'horaris de passeig i esport d’aquest col·lectiu.
 • Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, de forma esglaonada i sense aglomeracions.
 • Els desplaçaments als establiments i locals només es podran efectuar dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no s’hi trobi disponible.
 • S’exclouen de la reobertura els establiments i locals comercials amb més de 400 m2 de superfície, els centres i parcs comercials i els establiments que es trobin en el seu interior sense accés directe i independent des de l’exterior.
 • Aquests condicions no s’apliquen als establiments que no van haver de tancar amb la declaració de l’estat d’alarma.
 • Es potenciarà la reactivació dels serveis socials mitjançant l’efectiva reincorporació de tot el personal que sigui necessari.
 • S’hi estableixen les mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals (art 3)  i per als clients (art. 4).

Al Capítol II s’hi regulen les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració:

 • Es podran realitzar mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments, on no es podran consumir.
 • En els serveis de lliurament a domicili es podrà establir un sistema de repartiment preferent per a majors de 65 anys, dependents o col·lectius més vulnerables a la Covid-19.
 • Les comandes per a la recollida a l’establiment s’hauran de realitzar per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida .
 • L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes, amb la necessària separació física.
 • Als establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida per a vehicles, les comandes es podran realitzar des del vehicle a l’establiment i procedir a la seva posterior recollida.
 • Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

També s’hi estableixen les mesures de prevenció de riscos per al personal dels establiments d’hostaleria i restauració (art. 6) i les mesures en matèria d’higiene per als clients i d’aforament per las establiments en què es recullen les comandes.

El capítol III regula les condicions en què s’ha de desenvolupar l’activitat esportiva professional i federada.

El capítol IV regula les condicions per a l’obertura al públic, realització d’activitats i prestació de serveis en els arxiu de qualsevol titularitat i gestió.  S’hi preveu que, quan sigui absolutament imprescindible, els ciutadans hi puguin sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents per jornada de treball.