Resum del Ple municipal extraordinari del 20 d’abril de 2022

21/04/2022

El Ple Municipal de Pals va celebrar ahir, dimecres 20 d’abril, una sessió extraordinària a la sala de plens de la Casa Consistorial. 

Els regidors i regidores presents al Ple Municipal van emetre els seus vots per aprovar o rebutjar els següents punts de l’ordre del dia:

  1. Aprovació inicial per unanimitat de l'expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
  2. Aprovació inicial per unanimitat de l'expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
  3. Es reconeix la compatibilitat de la senyora Alba Viñas Mont-ros, funcionària interina de l'Ajuntament de Pals, per a l'exercici de l'activitat privada.
  4. Es dona compte del Decret núm. 228/2022, de 14 de març, en virtut del qual es nomena el senyor David Carbó Ribera, funcionari interí de l'Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça vacant d'agent de la Policia Local.
  5. Es dona compte del Decret núm.243/2022, de 20 de març, en virtut del qual es contracta la senyora Carme Ricar Farró, en règim laboral temporal i sota la modalitat d'interinitat per cobrir una plaça vacant de temporada, com a auxiliar administrativa de turisme.
  6. Es dona compte del Decret núm.249/2022, de 31 de març, en virtut del qual es contracta la senyora maria Oliveras Colomer i la senyora Maria Conxa Fàbregas Martí, en règim laboral temporal i sota la modalitat per circumstàncies imprevisibles de la producció, per l'elaboració de tastets al Mercat i la Fira del Ram de Vic.
  7. Es dona compte del Decret núm.251/2022, de 31 de març, en virtut del qual es nomena la senyora Noemí Morgado Becerro funcionària interina en pràctiques de l'Ajuntament de Pals, per a ocupar la plaça d'auxiliar administrativa, classificada a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, subgrup de classificació C2 i amb complement de destinació 14.