Resum del Ple municipal ordinari del 26 de maig de 2022

31/05/2022

El Ple Municipal de Pals va celebrar dijous passat, 26 de maig de 2022, una sessió ordinària a la sala de plens de la Casa Consistorial. 

Els regidors i regidores presents al Ple Municipal van emetre els seus vots per aprovar o rebutjar els següents punts de l’ordre del dia:

 1. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Pals mitjançant la incorporació de la plaça, de nova creació, d’auxiliar de serveis d’equipaments culturals, reservada a personal laboral, pertanyent al grup AP i amb una dedicació de la jornada del cent per cent, i l’ampliació de la dedicació de la plaça d’enginyer/a tècnica/a (Exp.núm.468/2022).
  11 vots a favor
 2. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.3, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (Exp.núm.274/2022).
  11 vots a favor
 3. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.5, reguladora de l’Impost de construccions instal·lacions i obres (Exp.núm.273/2022).
  11 vots a favor
 4. Proposta de festes locals del municipi de Pals per a l’any 2023 (Exp.núm.473/2022).
  11 vots a favor
 5. Ratificació de la dissolució i liquidació de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent (Exp.núm.490/2022).
  8 vots a favor (Junts x Pals - Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya); 2 vots en contra (PSC-CP) i 1 abstenció (Compromís amb Pals)
 6. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del sistema viari del vial nord al municipi de Pals (Exp.núm.826/2021).
  8 vots a favor (Junts x Pals - Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya); 1 vot en contra (Compromís amb Pals) i 2 abstencions (PSC-CP)
 7. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la via verda del tram del nucli urbà als Masos de Pals (Exp.núm.827/2021).
  8 vots a favor (Junts x Pals - Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya); i 3 vots en contra (PSC-CP i Compromís amb Pals)
 8. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals al municipi de Pals previ a la seva aprovació inicial (Exp.núm.487/2022).
  11 vots a favor

A més, com a assumptes urgents, fora de l’ordre del dia:

9. Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor David Campos Bel contra l’acord plenari de 10 de desembre de 2020 i, en particular, contra el percentatge de reducció del cànon municipal per l’ocupació del domini marítimo-terrestre aplicat al servei de temporada GU-4.
11 vots a favor

10. Aprovació definitiva del Reglament d'armament de la Policia Local de Pals.
11 vots a favor

11. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.6, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
11 vots a favor