Reunió de seguiment de sequera de l’entrada a l’estat d’emergència

06/02/2024

Aquest dilluns s’ha portat a terme la segona reunió de seguiment de la sequera d’aquest any 2024 coincidint amb l’entrada de Pals a l’estat d’emergència. Aquestes reunions periòdiques estan formades per membres de l’equip de govern, personal de les àrees de secretaria i enginyeria, Policia Local i representants de l’empresa AGBAR.

La Generalitat ha decretat aquest estat que implica reduir el consum a 200 litres per persona i dia. Aquesta xifra inclou el consum domèstic, les activitats econòmiques, centres sanitaris i usos municipals i les pèrdues en les xarxes de distribució, entre d’altres. El consum a les llars es recomana que se situï al voltant dels 90 litres. La reducció en agricultura passa a ser del 80%, del 50% en ramaderia, i del 25% en usos industrials i recreatius.

Els esforços que s’han portat a terme per part de l’Ajuntament s’estan traduint en una reducció del consum d’aigua respecte a l’any anterior, però no suficient per assolir les quotes establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua.

S’estan treballant els següents aspectes:

  • Es continuaran aplicant sancions econòmiques als comptadors que sobrepassen els límits establerts, siguin industrials o domèstics.
  • S’estan reparant diferents fuites detectades les últimes setmanes.
  • Es passaran a lectura i facturació mensuals aquells comptadors trimestrals sancionats per tenir un control exhaustiu de la despesa d’aigua.
  • Es farà una campanya de publicitat a web i xarxes per tal que els clients que tinguin comptador amb telemesura es donin d’alta a l’oficina virtual d’Agbar ja que així podran rebre comunicacions informatives de consums no habituals.

Es produeixen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi. A Pals des de fa setmanes i abans que fossin d’obligat compliment ja s’apliquen restriccions a les dutxes i als regs dels edificis esportius.

 

MESURES COMUNES

L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.

Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.

Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.

L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.

Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.

Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.

El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.

Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

 

MESURES DE GESTIÓ

Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus Pla d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.

El Govern podrà establir a proposta d’un Departament o dels ens locals excepcions puntuals a les limitacions/prohibicions per raons d’interès públic.

 

MESURES D’ESTALVI GENERALS

En els sistemes regulats s’estableixen 3 estadis, amb una dotació màxima de consum per persona i dia en cada cas (inclou activitats econòmiques i comercials):

EMERGÈNCIA I a 200 litres persona i dia

EMERGÈNCIA  II a 180 litres persona i dia

EMERGÈNCIA III a 160 litres persona i dia

En els sistemes no regulats s’estableix una única dotació màxima per a l'emergència de 200 litres persona i dia.

L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i Excepcionalitat amb els afegits següents amb caràcter general:

Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).

Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.

Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)

Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi municipals/sectorials.

Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern i que s’expliquen a continuació.