S'aproven provisionalment dues bonificacions relacionades amb les energies renovables

06/08/2022

Aquestes noves mesures es podran aplicar a partir de la publicació de l’aprovació definitiva a finals de setembre

El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de dues ordenances fiscals per incloure bonificacions sobre la instal·lació d’energies renovables.
Concretament, a l’Ordenança Fiscal núm. 5 sobre l’impost de construccions instal·lacions i obres, s’ha afegit una bonificació del 90% de la quota sobre el pressupost que correspongui, amb un límit de 400 euros, i sempre que la potència pic instal·lada sigui superior en un 30% a la potència contractada.
Aquesta bonificació s’afegeix a la ja aplicable en les obres de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Per altra banda, a l’Ordenança Fiscal núm. 3 sobre l’impost de béns immobles, s’ha afegit una bonificació del 50% amb un límit de 500 euros anuals sobre la quota dels béns immobles en els quals s’instal·lin sistemes d’energies renovables. Aquesta bonificació es podrà sol·licitar dins els 5 anys següents a la finalització de la instal·lació i tindrà efectes pels 5 exercicis següents a la sol·licitud. La suma de la bonificació aplicada durant els cinc períodes impositius serà de com a màxim l’import del cost de la instal·lació (material i instal·lació), i en cap cas la part subvencionada podrà ser superior a 2.500 euros per la qual cosa, juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar les factures que en justifiquin el cost.
Aquesta bonificació s’afegeix a les ja aplicables en immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses o persones jurídiques, els habitatges de protecció oficial, els béns rústics de cooperatives agràries, i l’habitatge habitual de les famílies nombroses.
 Aquestes noves mesures es podran aplicar a partir de la publicació de l’aprovació definitiva, que es preveu per finals de setembre.
  • Plaques solars